Formularz reklamacyjny

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE SPRZEDAWCY

CITYLIGHT COMPANY SP. Z O.O.

Białe Błota 85-005 , ulica Brackiej 3

NIP 6793082911

 

 

 

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko:         

Adres do korespondencji:      

Adres e-mail:  

DANE DOTYCZĄCEUMOWY SPRZEDAŻY

Numer zamówienia:   

Data zawarcia umowy sprzedaży:     

Nr faktury VAT i  data wystawienia (fakultatywnie) lub inny dowód zakupu:        

OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU

Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol):   

Cena towaru:  

OKREŚLENIE WADY

Opis wady      

 

Data stwierdzenia wady:        

ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)

A         Nieodpłatna naprawa towaru (usunięcie wady)

B         Nieodpłatana wymiana towaru na nowy

C         Obniżenie ceny towaru           Kwota obniżenia ceny:          

D         Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy (Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

ZWROT PIENIĘDZY (dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta:           

Inny sposób zwrotu pieniędzy:          

INNE UWAGI KLIENA

 

DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA

 

 

 

 

Miejscowość, data:     

Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)   

 


Pobierz Formularz