Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat:

CITYLIGHT COMPANY SP. Z O.O.

Białe Błota 85-005 , ulica Brackiej 3

NIP 6793082911

 

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)......................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

(Wpisać nazwę usługi, tj. nazwę szkolenia/egzaminu)

 

- Data zawarcia umowy/odbioru ............................................................................................................

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ............................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

...................................................

 

- Adres konsumenta(-ów) ............................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

....................................................

(Miejsce na podpis)

 

 

 

 

- Data ..............................................

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Pobierz Formularz