Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INETRNETOWEGO IZI KIDS

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.izikids.pl sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.izikids.pl prowadzony jest przez spółkę CITYLIGHT COMPANY SP. Z O.O. z siedzibą w Białych Błotach 85-005 przy ulicy Brackiej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424433  NIP 6793082911, Regon 122599181, o kapitale zakładowym 60 000 zł wpłaconym w całości.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

 

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane nazwy, należy przez to rozumieć odpowiednio:

1. Producent - CITYLIGHT COMPANY SP. Z O.O. z siedzibą w Białych Błotach 85-005 przy ulicy Brackiej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424433 , NIP 6793082911, Regon 122599181, o kapitale zakładowym 60 000 zł wpłaconym w całości.

2. Sprzedający/Sprzedawca– CITYLIGHT COMPANY SP. Z O.O. z siedzibą w Białych Błotach 85-005 przy ulicy Brackiej 3, , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424433 NIP 6793082911, Regon 122599181, o kapitale zakładowym 60 000 zł wpłaconym w całości.

3. Sklep – Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.izikids.pl prowadzony przez IZI KIDS

4. IZI KIDS - CITYLIGHT COMPANY SP. Z O.O. z siedzibą w Białych Błotach 85-005 przy ulicy Brackiej 3 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424433 , NIP 6793082911, Regon 122599181, o kapitale zakładowym 60 000 zł w całości wpłaconym.

5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający założenie Konta.

7. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.

8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta.

9. Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu internetowego.

10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez IZI KIDS. na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

11. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami.

12. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i/lub dokumencie zakupu. Za Klienta uważany jest również Konsument.

13. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z IZI KIDS umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

14. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a IZI KIDS za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

16. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

17. Usługodawca – CITYLIGHT COMPANY SP. Z O.O. z siedzibą w Białych Błotach 85-005 przy ulicy Brackiej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424433 , NIP 6793082911, Regon 122599181, o kapitale zakładowym 60 000 zł wpłaconym w całości.

18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

19. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty oferowane na stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.

20. Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę,  Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

21. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji organizowanej przez Sklep stanowią inaczej.

22. Dowód zakupu – faktura.

23. Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach sklepu internetowego lub regulaminie promocji, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z której Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

24. Centrum Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna IZI KIDS  zajmująca się obsługą zgłoszeń i zamówień Klientów, jak również związanych z nimi reklamacji.

25. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu pola Zarejestruj konto. W Formularzu Rejestracji wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

2. Formularz Zamówienia – dodanie pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka umożliwia korzystanie z Formularza Zamówienia w sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Zrealizuj zamówienie” do tego momentu Klient może sam modyfikować wprowadzone dane. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

3. Newsletter - W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Sprzedawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.1.Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów sklepu internetowego., nowych produktach, aktualnych promocjach, oraz inne wiadomości dotyczące Sprzedającego.

3.2.Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz co siedem dni.

3.3. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na adres mailowy cmo@izikids.pl lub kliknięciu pola „Wypisz się z Newslettera” dostępnego przy Newsletterze.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęcie do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4. Zamówienia w sklepie internetowym www.izikids.pl mogą być składane bez rejestracji konta. W takim przypadku Klient zobowiązany jest podać adres e-mail , na który zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, sposób i adres dostawy i wybór formy płatności. W przypadku Klienta nie posiadającego konta, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

5. Zamówienia w sklepie internetowym www.izikids.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 15: 00, w sobotę, w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

V. CENY I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto

( zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2. Płatność za zamówiony towar następujące przez system PayU obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

3. IZI KIDS zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

4. Po dokonaniu płatności poprzez PayU, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

5. IZI KIDS zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian - z zachowaniem praw nabytych Klienta.

6. IZI KIDS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem i odmowy realizacji zamówienia w przypadku fizycznego braku towaru w magazynie IZI KIDS.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Twoje zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym. Dostępne tylko dla zarejestrowanych klientów.

2. Wysyłka przyjętego zamówienia nastąpi niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym IZI KIDS .

3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przez system PayU następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej BTL LOGISTIK pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia.

6. Sprzedający udostępnia Klientowi dostawę towaru przez firmę kurierską BTL LOGISTIK na terenie kraju i terenie Unii Europejskiej.

7. Klient nie ma możliwości wyboru firmy kurierskiej. Wybór formy realizacji zamówienia dokonywany jest podczas składania zamówienia w Sklepie

8. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych produktów. Zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia. Szczegółowy cennik dostaw dostępny jest w zakładce „Dostawa”.

9. Wysokość opłat związanych z realizacją zamówienia umieszczana jest na fakturze.

10. Faktura zakupu zostaje wystawiona po opłaceniu zamówienia przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

10.1. Faktura częściowa zakupu zostanie wystawiona w przypadku braku zamówionego towaru w hurtowni i częściowej wysyłki zamówienia. Koszt dostawy brakującego towaru w późniejszym terminie, pokrywa Sprzedający.

11. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu.

12. Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Sporządzenie protokołu nie wpływa na możliwość dochodzenia roszczeń w razie zakupu wadliwego towaru.Jeśli opakowanie jest uszkodzone Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. 

13. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

 

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Termin realizacji zamówionych towarów uzależniony jest od statusu dostępności podanego przy towarze i wynosi:

- "od ręki" do 1-3 dni roboczych

- 7 dni - do siedmiu dni roboczych na terenie kraju

- 14 dni – do czternastu dni roboczych na terenie Unii Europejskiej

- na zamówienie - z reguły do 21 dni, a termin dostawy każdorazowo będzie potwierdzony przez dział obsługi pod warunkiem, że podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy zamawiającym, a Internetowym Sklepem.

2. Zamówienie złożone  w piątek po 15:00, sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpocznie się w poniedziałek (kolejny dzień roboczy )

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia lub odstąpienia od umowy:

1.1. W przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki.

1.2.W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar na adres: Citylight Company Sp. z o.o.; Krzywa 1a; 85-363 Bydgoszcz.

2. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy w wysokości tej samej, co przy zakupie lub dokonuje zwrotu towaru we własnym zakresie.

3. Zwrot wartości kupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi niezwłocznie, przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania IZI KIDS o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres: ul. Bracka 3 Białe Błota 85-005 , lub e-mail kontakt@izikids.pl .

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

IX. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć klientowi towar bez wad.

2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, telefonicznie pod numerem 575-996-881 oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@izikids.pl

3. Klient powinien wskazać w opisie reklamacji m.in. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaj wady i datę je wystąpienia. Klient ponadto powinien oświadczyć Sprzedającemu czy żąda doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży, czy żąda obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży.

4. Wymogi wskazane w punkcie 3 niniejszego paragrafu mają charakter dobrowolny.

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

 

    a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

    b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta. Brak oświadczenia ze strony Sprzedającego w wyżej zakreślonym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. Klient dostarczy wadliwy Produkt na adres: ul. Krzywa 1a, Bydgoszcz 85-363. 

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane  właściwemu sądowi powszechnemu.

9. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

10. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

X. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, w szczególności prawa autorskie, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy.

2. Klient jest może korzystać z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

3.. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

4.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych IZI KIDS wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Baza danych została zgłoszona do GIODO.

2. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. IZI KIDS zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do www.izikids.pl związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub usuwania awarii, zmiany oprogramowania lub usuwania błędów ewentualnie w przypadku prób ingerencji przez osoby nieupoważnione.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane  właściwemu sądowi powszechnemu.

8.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez udzielonej zgody autora jest naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)